Extra aktivity

Okienko do anglického jazyka

"Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom ".

"The more languages you know, the more of a person you are ".

Anglický jazyk v materskej škole je prirodzená súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu. Počas jednotlivých organizačných foriem pani učiteľky používajú anglický jazyk. Pomenúvajú veci okolo seba, používajú základné inštrukcie v angličtine tak, aby im dieťa porozumelo kontextu, v ktorom sa tieto frázy používajú. Tak, ako si dieťa osvojuje materinský jazyk, prirodzene cez rôzne hry, aktivity, dokáže si osvojiť aj cudzí jazyk. Aby došlo k efektívnemu osvojeniu a oboznámeniu sa s anglickým jazykom, pripravili sme si záujmový krúžok. Aktivity v krúžku sú interaktívne, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. Ide o prácu s ilustráciami, kartami, plagátmi, piesňami, riekankami a pohybovými hrami. Využívame kvalitný edukačný materiál od OXFORD UNIVERSITY PRESS, COOKIE AND FRIENDS. Deti sa oboznámia s mačičkou Cookie a jej priateľmi klokanom Lulu, káčerom Denzelom a mnohými ďalšími. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sa oboznamujú s rôznymi témami (napr. toys, clothes, animals, body).

 

Tanečná príprava

"Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nestačia ".

V našej kreatívnej škôlke vedieme hudobno - dramatický projekt zameraný na:

  • koordináciu pohybov
  • správne držanie tela
  • estetickú a spoločenskú stránku
  • umelecké a emocionálne vyjadrenie myšlienok
  • posilňovanie tela
  • radosť z pohybu ako základného princípu Montessori pedagogikyZáklady hry na flaute

"Jedine hudba je svetový jazyk a netreba ju prekladať ".

S deťmi budeme spoznávať dychový hudobný nástroj, zobcovú flautu. Oboznámime sa so správnym dýchaním, ktoré je dôležité pre vyludenie alebo nasadenie tónu. Neskôr sa dozvieme viac o notovej osnove, notách a správnom prstoklade.

 

Plávanie

"Kto nikdy do vody nejde, plávať sa nenaučí ".

Táto aktivita má výnimočné a špecifické postavenie pretože sa pohybové aktivity realizujú vo vodnom prostredí. Deti si osvojujú súbory cvičení na posilňovanie, správne držanie tela a rozvoj dýchania. Učia sa bezpečne pohybovať vo vode, spolupracovať pri hrách a dodržiavať dohodnuté pravidlá. Objavujú rôzne možnosti manipulácie s náčiním napr. lopty, obruče, plávacie dosky.