Tím pedagógov

Riaditeľka: PaedDr. Patrícia Fekete

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň, predškolská a elementárna pedagogika. Absolvovala kurz s názvom „Montessori pedagogika v materských školách“ v Montessori vzdelávacom centre v Brne. Rada cestuje, jeden rok strávila v Kanade. Zúčastnila sa aj na študijných pobytoch v Poľsku a v Taliansku. V priebehu svojej praxe učila aj na základnej škole. Hrá na klavíri a flaute a v našej materskej škole sa bude venovať aj príprave predškolákov.

 

Učiteľka: Bc. Natália Staňová

Absolvovala prvý stupeň vysokoškolského vzdelania na Pedagogickej fakulte, odbor predškolská a elementárna pedagogika. V štúdiu pokračuje v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UMB. Tretí rok študuje na ZUŠ hru na klavír. Absolvovala šesť Monstessori kurzov a aktívne sa zúčastňuje na odborných konferenciách, workshopoch, seminároch, kde nadobúda nové vedomosti a skúsenosti, ktoré transformuje do výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. Páči sa jej Montessori pedagogika, pretože sa v nej kladie dôraz na prirodzenú výchovu, ktorá sa podriaďuje individuálnym potrebám detí. Päť rokov strávila vo Veľkej Británii, kde sa zdokonalila v anglickom jazyku. Je veľkým milovníkom zvierat, prírody, umenia. Venovala sa aj výcviku svojho psíka Amsela, ktorý občas zavíta do našej materskej školy. Rada cestuje a spoznáva nové miesta, kraj 

 

 

Učiteľka: Bc. Danka Baraníková

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách. V minulosti študovala na fakulte telesnej výchovy a športu. Zameriava sa na pohybový rozvoj dieťaťa predškolského veku, ktorý vedie k telesnej, duševnej a sociálnej pohode. Ukončila odbor pedagogika na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Má absolvované dva stupne Montessori kurzu .

 

Učiteľka: Janka Martyáková

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách a absolvovala dva stupne Montessori kurzu. V minulosti  sa venovala tancu a stolnému tenisu. Rada natáča videá a fotí.

 

Učiteľka : Mgr. Kristína Manova

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odboroch predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Počas prvého roku praxe sa zoznámila s Montessori pedagogikou, ktorej princípy sa jej natoľko zapáčili, že sa v tejto oblasti začala vzdelávať.  Absolvovala dva stupne Montessori kurzu zameraných na prácu s deťmi do šiestich rokov. Počas štúdia sa venovala animátorstvu, hre na klavíri a fotografovaniu. Svoj voľný čas trávi najradšej v prírode, hlavne v lese a na horách.  

 
 

Učiteľka: Jaroslava Kislanová

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Je mamkou piatich detí a venovala som sa aj profesionálnemu rodičovstvu. Mária Montessori je jej veľmi blízka, preto o nej veľa číta. Bohaté skúsenosti v práci s deťmi a mladými nadobudla aj ako dobrovoľníčka. Miluje umenie, ručné práce, šport, prírodu a prácu s deťmi. Pôsobí v ochotníckom divadle a začína hrať na klavír, tým si plní svoj detský sen.