Cenník

 Registračný poplatok pri nástupe dieťaťa, tzv. zápisné 100 Eur
 Mesačný poplatok za výchovu a vzdelávanie dieťaťa 355 Eur
Mesačný súrodenecký poplatok za každé druhé a ďalšie dieťa za
celodennú výchovu  a vzdelávanie
305 Eur
Počas letných prázdnin mesiacov júl, august sa upravuje Mesačný
poplatok za výchovu a vzdelávanie dieťaťa.
290 Eur
V prípade online vzdelávania sa upravuje Mesačný poplatok za výchovu a vzdelávanie dieťaťa.. 255 Eur
V čase mimoriadnych  udalostí – koronavírus, chrípková epidémia s
povinnou uzáverou predškolských zariadení sa upravuje mesačný poplatokza výchovu a vzdelávanie dieťaťa
255 Eur
                  
Strava, pitný a ovocný režim pri celodennej výchove 4.50 Eur
Strava, pitný a ovocný režim pri poldennej výchove  3,60 Eur

 

Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

– komplexnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy

- zabezpečenie pedagógov, logopéda, psychológa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

– zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok, kníh a edukačných hračiek

– zabezpečenie posteľnej bielizne, uterákov, toaletných potrieb, zásteriek na ochranu oblečenia a ich výmeny

– zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny aj mimo poskytovanej stravy. Ovocie a zelenina je k dispozícii po celý deň. 

 

* Pri naplnení kapacity materskej školy budú do výchovno- vzdelávacieho procesu zadarené do poradovníka tie deti, ktoré majú vyplnenú prihlášku, ako aj zaplatený registračný poplatok. 

* Školné je potrebné uhrádzať do 10. kalendárneho dňa za aktuálny mesiac a odobratú stravu za predchádzajúci mesiac.

* Pri úhradách uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, rok (napr. JÁN MRKVIČKA 02/2018).