Denný program

Denný program v Kreatívnej materskej škole

 

Témy v týždenných plánoch sú dané podľa ročných období a individuálnych špecifík jednotlivých mesiacov, udalostí a aktivít. Každý mesiac má rôzne zaujímavé témy. Činnosti sú dané výkonovými štandardami a ich výkonovými úrovňami. Práca je špecifická, a preto uprednostňujeme prácu v skupinách. Dieťa má možnosť vybrať si z ponúknutých aktivít.

 

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pri príchode detí do materskej školy pani učiteľka dieťa privíta, oboznámi s témou týždňa a ponúkne dieťaťu aktivity, ktoré sú v súlade s témou. Dieťa sa rozhodne, či sa chce hrať podľa vlastného výberu alebo si vyberie zo vzdelávacej ponuky. Pri ranných aktivitách sa kladie dôraz na využívanie princípov Montessori pedagogiky.

 

Zdravotné cvičenie

Učiteľka vyberá zdravotné cviky, ktoré sú špecifické pre mladšie ale aj staršie deti. Vyberá si menej cvikov, ale kvalitne ich s deťmi precvičuje. Pri cvičení využíva telovýchovné náradie, náčinie, rôzne riekanky, hudbu a používa vhodnú terminológiu.

 

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sa začínajú spoločne, väčšinou krátkou motiváciou a vysvetlením daných úloh. Ranné aktivity sa prelínajú s hlavnými vzdelávacími aktivitami. Učiteľka tvorivo a flexibilne kombinuje výkonové úrovne z viacerých vzdelávacích oblastí (Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Zdravie a pohyb). Deti pracujú v skupinách. Učiteľka rozhoduje, s ktorou skupinou individuálne pracuje.

 

Pobyt vonku

Vzhľadom na špecifiká lokality materskej školy, pobyt vonku sa väčšinou realizuje vychádzkami do okolitého prostredia Starého mesta, ale aj športovými aktivitami v mestskom parku a v neposlednom rade spontánnymi hrami na školskom dvore.

 

Hry a činnosti podľa výberu detí

Popoludňajšie aktivity sú zamerané na podporu, opakovanie, upevňovanie tzv. reflexiu. Nesmie chýbať Montessori kútik a extra aktivity.