Montessori pedagogika

Mária Montessori (1870 – 1952)

Maria Montessori

 

Mária bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá v roku 1896 ako prvá žena v Taliansku promovala na Vysokej škole v odbore lekárstvo. Postupne si prehlbovala svoje vzdelanie v oblasti antropológie, biológie a psychológie.

Po štúdiách pracovala ako asistentka na Univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme, kde sa zameriavali na výchovu mentálne postihnutých detí. Neskôr pracovala ako vedúca školy pre liečebných pedagógov, vykonávala prax detskej lekárky a viedla katedru antropológie na univerzite v Ríme. V roku 1907 otvorila Maria Montessori Dom detí, určený pre chudobné deti v predškolskom veku. Tu sa začala jej cesta k vypracovaniu materiálov a pomôcok pre zmyslovú výchovu detí v predškolskom veku. Už v roku 1908 sa Maria Montessori postupne vzdala všetkých prestížnych postov- opustila kliniku, univerzitu a ukončila aktívnu lekársku prax. Nasledovala jej viac ako 40-ročná pedagogická a výskumná činnosť, spojená so spisovateľskými aktivitami a neskoršou prednáškovou činnosťou.

Pri svojej práci si hneď v počiatkoch uvedomila, že deti celkom prirodzene a nenútene vstrebávajú veľké množstvo znalostí zo svojho bezprostredného okolia a to ju inšpirovalo k celoživotnému úsiliu o reformu vzdelávania. Mnohoročným pozorovaním a radou pedagogických experimentov vytvorila výučbovú sústavu, ktorá je dnes rozšírená po celom svete a veľmi uznávaná v takých krajinách ako Nemecko, Holandsko, Kanada, Taliansko, Rakúsko či Čína.

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY MONTESSORI ŠKOLY:

 

V škôlke je našou snahou vytvárať podnetné prostredie pre deti vo veku od 2-6 rokovprimerane ich potrebám. Škôlka bola založená v roku 2014 a ponúka kvalitný program založený na princípoch a metodike pedagogiky Márie Montessori.

 

 

Pedagogický materiál Márie Montessoriovej je rozčlenený do piatich základných skupín:

  1. cvičenia každodenného života

  2. cvičenia na rozvoj a zjemňovanie zmyslov

  3. matematické cvičenia

  4. jazykové cvičenia

  5. kozmická výchova

 

Pomôž mi, aby som to dokázal sám 

 

Táto prosba, s ktorou sa jedno z detí obrátilo na Mariu Montessori, sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Úlohou dospelých je to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky. 
 

 

Ruka je nástrojom ducha


 Práca rúk je podľa Montessori základom pre pochopenie predmetov a javov, základom pre rozvoj myslenia a reči. Metodika kladie veľký dôraz na spojenie duševnej aktivity a tvorivej telesnej aktivity. Vychádza sa z konkrétneho poznania pri manipulácii s vecami. 
 

 

Rešpektovanie senzitívnych období 
 

Senzitívne obdobie je doba, kedy je dieťa obzvlášť citlivé na určité intelektuálne podnety. V tomto období je dieťa schopné vstrebávať nové poznatky a nadobúdať schopnosti prirodzene- tzv. nevedomé učenie. 
 

 

Polarizácia pozornosti 
 

Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo iba na prácu, ktorá ho zaujme. 
 

 

Trojstupňová výuka 
 

Táto metóda je určená predovšetkým deťom v predškolskom veku. Poznávanie sa skladá z troch krokov: 1. Pomenovanie učiteľom, 2. Znovupoznanie, 3. Aktívne ovládanie 
 

 

Práca s chybou 
 

Dieťa nie je za chyby trestané ani záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, čo je ešte potrebné precvičiť a je chápaná ako bežný a prirodzený prejav v procese učenia. Učiteľ by nemal používať negatívne hodnotenie, ale ponúknuť dieťaťu inú formu kontroly. Pomôcky sú pripravené tak, aby dieťa bolo schopné samo skontrolovať správnosť riešenia.
 

 

Práca s pochvalou 
 

Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu, no neustále kladné či záporné hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. S pochvalou sa v Montessori pedagogike zachádza primerane tak, aby sa dieťa nestalo na pochvale závislé.

 


NAŠE POSTREHY: 


Montessori škola má nesporne obrovský význam v predškolskej a elementárnej pedagogike. Dieťaťu umožňuje už v predškolskom veku prirodzenou cestou absorbovať intelektuálne podnety a hravou formou zdokonaliť reč a zvládnuť základy písania a čítania. Pre školskú výchovu vyvinula Maria Montessori metodiku, ktorá buduje u detí lásku k vedeniu a poznaniu, čo dnes niekedy v tradičnej škole absentuje. Na rozdiel od klasickej školy sa Montessori snaží prepojiť jednotlivé predmety, aby dieťa pochopilo súvislosti. Každé dieťa dostáva priestor venovať sa oblastiam, v ktorých sa cíti byť výnimočné. Mnohé z princípov Montessori by sa mohli povinne integrovať do výuky v tradičnej škole.