Spolupráca s externými inštitúciami

Lezecká stena

Dôležitú úlohu pri osvojovaní správneho lezenia zohrávajú fyziologické a anatomické vývinové predpoklady, ktoré umožňujú dieťaťu zvládnuť pohybové úkony bez prežívania strachu. Tento druh športu a zábavy podporuje u detí odvahu a samostatnosť. Lezenie predstavuje komplexný pohyb, pri ktorom sú v činnosti všetky svalové oblasti. Podporuje sa pohyblivosť chrbtice a bedrových kĺbov. Deti sa na lezeckej stene oboznamujú s danou pohybovou činnosťou prostredníctvom zmyslových orgánov. Sluchom pozorne počúvajú a snažia sa porozumieť pokynom inštruktora. Zrakom sledujú presný postup. Hmatom sa ubezpečujú, že daný pohyb správne vykonávajú.

 

Základná škola Trebišovská 10, Košice ponúka:

 • zdravotné plávanie,

 • vždy aktuálnu webovú stránku,

 • školský klub detí,

 • vyučovanie anglického jazyka a ďalších cudzích jazykov,

 • vyučovanie informatiky,

 • aktivity v spolupráci s Centrom voľného času Domino,

 • množstvo záujmových krúžkov (napr. cudzie jazyky, tvorivá dramatika, atletika, plávanie, futbal, turistika, umelecké aktivity),

 • súťaže a akcie (napr. otvorené hodiny pre predškolákov, športové štafety, eko- aktivity, mladí záchranári, výtvarné a grafické súťaže, plávanie),

 • výlety, exkurzie, lyžiarske zájazdy a školy v prírode po celom Slovensku.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie

Je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré patrí do siete školských zariadení v územnej pôsobnosti Okresného úradu Košice. Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, ako aj ich rodičom, učiteľom, lekárom a všetkým, ktorí sa podieľajú na ich výchove, vzdelávaní a starostlivosti o nich.

V našej kreatívnej materskej škole sa budeme venovať týmto témam:

 • podpora komunikačných schopností,

 • riešenie konfliktných situácií, sebaregulácia správania,

 • rozvoj prosociálneho správania,

 • svet hodnôt,

 • trieda plná pohody,

 • terapia hrou,

 • školská pripravenosť,

 • rozvojový program „Budem školákom“.

Logopedická starostlivosť

Cieľovou skupinou včasnej stimulácie sú deti od narodenia do 6 rokov, najlepšie však od narodenia do 3 rokov. Včasná stimulácia sa realizuje individuálne aj skupinovo v kontexte hry, rutín a bežných činností. Počas všetkých činností sa využívajú komunikačné stratégie, ktorými sa stimuluje rečová produkcia dieťaťa, porozumenie reči a používanie gest pri komunikácii. Dobré komunikačné schopnosti predstavujú najsilnejší indikátor školskej úspešnosti, dosiahnutej rozumovej úrovne v neskoršom veku a zvyšujú vývinový a vzdelávací potenciál dieťaťa. Primerane rozvinuté komunikačné schopnosti sú bránou k mysleniu, rozvíjaniu zdravej osobnosti a vzťahov s okolím. Preto sa logopéd zameriava na:

 • diagnostiku nesprávnej a chybnej výslovnosti,

 • diagnostiku vývinovej neplynulosti a zajakavosti,

 • tréning fonologického uvedomovania,

 • hodnotenie komunikačných schopností dieťaťa,

 • hodnotenie vývinu reči dieťaťa.