Nadštandardné vzdelávanie

Okienko do anglického jazyka

"Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom ".

"The more languages you know, the more of a person you are ".

Anglický jazyk v materskej škole je prirodzená súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu. Počas jednotlivých organizačných foriem pani učiteľky používajú anglický jazyk. Pomenúvajú veci okolo seba, používajú základné inštrukcie v angličtine tak, aby im dieťa porozumelo kontextu, v ktorom sa tieto frázy používajú. Tak, ako si dieťa osvojuje materinský jazyk, prirodzene cez rôzne hry, aktivity, dokáže si osvojiť aj cudzí jazyk. Aby došlo k efektívnemu osvojeniu a oboznámeniu sa s anglickým jazykom, pripravili sme si záujmový krúžok. Aktivity v krúžku sú interaktívne, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. Ide o prácu s ilustráciami, kartami, plagátmi, piesňami, riekankami a pohybovými hrami. Využívame kvalitný edukačný materiál od OXFORD UNIVERSITY PRESS, COOKIE AND FRIENDS, PLAYTIME. Deti sa oboznámia s mačičkou Cookie a jej priateľmi klokanom Lulu, káčerom Denzelom a mnohými ďalšími. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sa oboznamujú s rôznymi témami (napr. toys, clothes, animals, body).

 

Tanečná príprava

"Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nestačia ".

V našej kreatívnej škôlke vedieme hudobno - dramatický projekt zameraný na:

  • koordináciu pohybov
  • správne držanie tela
  • estetickú a spoločenskú stránku
  • umelecké a emocionálne vyjadrenie myšlienok
  • posilňovanie tela
  • radosť z pohybu ako základného princípu Montessori pedagogikyYamaha hudobná škola

"Jedine hudba je svetový jazyk a netreba ju prekladať ".

Deti spoznajú hudobnú abecedu, rytmus inak, solmizáciu či netradičné hudobné nástroje v kombinácii s tými tradičným.

 

Netradičné výtvarné umenie 

"Artefiletika - výtvarná výchova trochu inak."

Deti sa zoznámia s  ďalším zaujímavými výtvarnými technikami tak, aby činnosti neboli jednotvárne.

Spoznajú aktivitu ľadolamka či asambláž.  Budú dotvárať línie, pracovať s papierom a farbou, či hlinou.

 

Malý vedec
„Zo skúmania a pozorovania prírody vzniklo umenie.“ —  Marcus Tullius Cicero


Deti sa naučia prostredníctvom hry, ktorá im umožňuje získavať vedomosti, skúsenosti aj prostredníctvom aktívneho bádania, experimentovania a skúmania rozvíjať kompetencie  učiť sa, tvorivo a kriticky myslieť . Vytvorené prostredia s experimentami sa prelínajú viacerými vzdelávacími oblasťami. Deti zažijú radosť z objavovania, experimentovania či bádania. 

 

Hejného metóda

„Matematika je veda, ktorá se zrodila ako hra.“ – Ernst Mach

Deti sa zoznámia s netradičným spôsobom vyučovania matematiky, ktorý sa vyvíjal od 40. rokov 20. storočia. Metóda je založená na budovaní schémy, ktorá sa vytvára v hlave každého učiaceho sa človeka. Spája v sebe pohyb, zvuk a logické uvažovanie, čím pri budovaní poznatku efektívne prepája obe mozgové hemisféry.

 

Sezónne športové aktivity