Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Dovoľte, aby sme Vám predstavili naše inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín, ktoré je schválené Ministerstvom školstva pod evidenčným číslom 3/2024-IV. Obsahom vzdelávania je tvorba podnetného, hlavne atraktívneho vzdelávacieho prostredia s praktickými ukážkami prelínania až integrácie jednotlivých vzdelávacích oblastí prostredníctvom hry, bádania a aktívneho poznávania. Aktivity v inovačnom vzdelávaní ponúkajú metódy, spôsoby ako u detí rozvíjať komunikačné, matematické, hudobné, prírodovedné, sociálne kompetencie ako aj kompetencie tvorivo a kriticky myslieť. Obsah vzdelávania je prestupný a ciele jednej vzdelávacej oblasti možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí.

Vzdelávanie je prezenčné, pretože veríme, že je dôležité zažiť a vyskúšať si prípravu prostredia, ktoré potom účastníci programu implementujú do svojej praxe. Aktivity budú zamerané na ukážky personalizovaného vyučovania, čiže tvorbu viacerých prostredí v rámci jednej vzdelávacej témy s dôrazom na plánovaný obsah a stanovené ciele z danej vzdelávacej oblasti.

Prezentované budú aj atraktívne vzdelávacie pomôcky ako aj vlastné vyrobené.

Kategória: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent. Podkategória: učiteľ materskej školy

Splnenie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé podkategórie v kategórii učiteľ v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky č.1./2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pre viac informácii prosím nás kontaktujte telefonicky 0905 921 767.