Mária Ďuríčková , čo si hračky rozprávali?

Spoznávali sme prírodniny zmyslami a triedili sme ich podľa farebných Montessori doštičiek a geometrických tvarov. 
Dramatické, jazykové, hudobné a pohybové aktivity nás sprevádzali touto krásnou témou. Jazýček sme cibrili rýmami, spoznávali sme hierarchiu vzniku textu - písmeno, slovo, veta, text.  Rozvíjali sme grafický prejav, sluchovú diferenciáciu a analýzu slov. Porovnávali sme poéziu s prózou.