Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľku Súkromnej materskej školy, Stará baštová 11, Košice

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  1. zodpovednosť za kontinuálne vzdelávanie a vyučovací proces žiakov materskej školy,
  2. vedenie kolektívu,
  3. rozhodovanie vo veciach zverených do kompetencie riaditeľa/ky materskej školy.

Informácie o výberovom konaní

Súkromná materská škola, Stará baštová 11, Košice vyhlásila výberové konanie na funkciu:

  1. Riaditeľ/ka materskej školy

Prihlášku do výberového konania spolu s dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie riaditeľ/ka SMŠ - NEOTVÁRAŤ" na adresu Stará baštová 11, 040 01 Košice najneskôr do 4.2.2022.

Zoznam požadovaných dokladov:

1.písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania /prihláška/

2. štruktúrovaný profesijný životopis

3. overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

4. overené kópie dokladov o absolvovaní 1. atestácie /1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady/

5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

6. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu 1-2 strán/ A4

7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa §16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

9. čestné prehlásenie o bezúhonnosti

10. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

O výsledku výberového konania oboznámi vyhlasovateľ uchádzačov do 10 dní od jeho ukončenia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

organizačné a riadiace schopnosti

spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

občianska bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

osobnostné a morálne predpoklady